Cursusvoorwaarden

Iedereen die zich inschrijft voor cursussen of als lid van de K.C. Delft, is gehouden aan de cursusvoorwaarden.
Deelnemers aan de cursussen onderwerpen zich aan de richtlijnen van de K.C. Delft en de aanwijzingen van zijn instructeurs.

 

Voorwaarden deelname

 • Voorwaarden voor deelname aan specifieke cursussen of sporten, zoals vereiste vaardigheden, eerder behaald diploma of certificaat, of het lidmaatschap van K.C. Delft, zijn te zien in het Overzicht cursussen en sporten in de webshop en staan vermeld bij de beschrijving van de afzonderlijke cursussen en sporten.
 • Voor de meeste cursussen en voor alle sporten geldt dat de combinatie van handler  en hond minimaal de Basiscursus-1 moet hebben afgerond met een diploma of een certificaat. Het is dus niet voldoende dat de hond de Basiscursus-1 met een andere handler heeft gedaan. Als ingeschreven wordt zonder dat aan de regel wordt voldaan, dan wordt bij constatering de inschrijving geannuleerd en/of de toegang tot de cursus verder geweigerd. In de webshop is aangegeven voor welke cursussen en sporten deze regel geldt.
 • Als je bij een andere hondenschool dan de K.C. Delft een diploma of certificaat van een cursus met een vergelijkbaar niveau hebt behaald, kan het zijn dat wij jou en je hond uitnodigen voor een korte test om te bepalen of je hond het vereiste niveau heeft. Ook is mogelijk dat dit in de eerste les van het cursusseizoen wordt bepaald. Dit betekent, dat er altijd een diploma of certificaat moet zijn van een cursus vergelijkbaar met de Basiscursus-1. Zonder zo’n diploma of certificaat is deelname aan de cursus of sport niet mogelijk. Als ingeschreven wordt zonder dat aan de regel wordt voldaan, dan wordt bij constatering de inschrijving geannuleerd en/of de toegang tot de cursus of sport verder geweigerd.
 • Voor deelname aan de sporten geldt verder de regel dat de hond bij aanvang van de lessen minimaal 12 maanden oud is. Alleen voor deelname aan de beginnerscursussen Dogdance en Hoopers of aan de cursus Pre-flyball geldt een minimumleeftijd van 9 maanden. Als ingeschreven wordt zonder dat aan de regel wordt voldaan, dan wordt bij constatering de inschrijving geannuleerd en/of de toegang tot de cursus of sport verder geweigerd.
 • Voor alle cursussen en sporten geldt dat slechts één persoon tijdens de gehele cursus de begeleider (handler) van de hond kan zijn. Het certificaat komt ook alleen op naam van deze vaste begeleider te staan.
 • In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting). Een titerbepaling is ook toegestaan. Dit is een bloedtest aan de hand waarvan de dierenarts kan vaststellen dat een hond voldoende antistoffen in zijn lichaam heeft. Inenting tegen de ziekten waartegen bij de hond voldoende bescherming bestaat, kan dan achterwege blijven. Een dergelijke titerbepaling zal de dierenarts aantekenen in het dierenpaspoort van de hond. Bij aanvang van de cursus moet je het dierenpaspoort, uiteraard met daarin een geldige inenting of titerbepaling, laten zien aan je instructeur.
 • Zorg ervoor dat jij en de door jou begeleide hond voldoende WA-verzekerd Informeer voor het starten met een cursus of sport bij je verzekeringsagent of dit in je lopende WA-verzekering is opgenomen.
 • Mochten jij, je partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat je zelf de informatie uit voorafgaande lessen overdraagt. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.
 • C. Delft is niet aansprakelijkvoor welke schade dan ook toegebracht door jou of je hond aan derden – of door derden aan jou of je hond – voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door K.C. Delft.
 • C. Delft kan niet garanderen dat een cursus met goed gevolg wordt afgesloten. Dat is immers niet alleen afhankelijk van de instructeur, maar nog veel meer van jouw inzet tijdens en buiten de lessen.
 • De cursussen zijn gebaseerd op de methode van het belonen van het gewenste gedrag van de hond. Het schoppen of slaan van een hond of het anderszins ruw optreden tegen over de hond is dan ook niet toegestaan! Het lidmaatschap en de toegang tot de cursus kan je dan worden ontnomen.
 • De cursussen worden verzorgd door een enthousiaste groep vrijwillige instructeurs die een groep vanaf de eerste tot en met de laatste les begeleiden.
 • Deelname van minderjarigen vanaf 12 jaar is toegestaan, mits de instructeur geen problemen verwacht, kijkend naar de kind-hond combinatie. De instructeur beslist over aanwezigheid van ouders tijdens de cursus of de training.
 • In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijkingen van het vorenstaande toestaan.

 

Inschrijving

 • Je kunt je voor een cursus of sport inschrijven in onze webshop.
 • Voor de sporten kun je alleen inschrijven als je bent ingedeeld en een inschrijfcode hebt gehad. De inschrijfcode is voor elke sport verschillend en geldt per combinatie van handler en hond.
 • Voor de meeste cursussen kun je gedurende een aantal weken voor de start van een nieuw seizoen direct in de webshop inschrijven. Wanneer de webshop opengaat, wordt vooraf op verschillende manieren aangekondigd.
 • Voor de beginnerscursussen van de sporten moet je je eerst als gegadigde aanmelden. Dat kan gedurende een korte periode via een daarvoor bestemd formulier in de webshop. Na aanmelding wordt aan de hand van voorrangsregels bepaald wie zich met een inschrijfcode mag inschrijven.
 • Puppycursussen starten regelmatig door het jaar heen. Je kunt je als gegadigde voor een puppycursus aanmelden en ontvangt dan bericht als we een plek voor je hebben en je mag inschrijven.
 • Door in te schrijven voor een cursus of sport geef je aan dat je onze algemene cursusvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 • Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving door middel van een e-mail. In deze e-mail zijn voor de cursussen de dag en het aanvangstijdstip vermeld. Je wordt geacht deze informatie zelf te onthouden.
 • Voor vragen over de inschrijving kun je terecht bij de webshop.

Betaling inschrijfgeld

 • Een inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan.
 • In de webshop kun je alleen afrekenen door middel van iDEAL.
 • Bij de aangekondigde opening van de webshop voor de cursussen van het nieuwe seizoen kàn hulp voor aankoop van cursussen aanwezig zijn in ons clubgebouw. Dit wordt dan aangekondigd in onze webshop. Als deze faciliteit wordt geboden, is daar dan de gelegenheid om aan de bar af te rekenen (contant of pin).
 • Bij terugbetaling van inschrijfgelden wordt altijd € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • C. Delft behoudt zich het recht voor om achterstallige inschrijfgelden op alle rechtens toegestane manieren te incasseren.
 • Als achterstallig inschrijfgeld niet wordt voldaan, neemt K.C. Delft een nieuwe inschrijving voor een cursus of sport niet in behandeling.

.

Plaatsing en wachtlijst

 • De in de webshop aangeboden cursussen kennen een maximum aantal deelnemers. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van aanschaf van een cursusplaats in de webshop. Daarbij wordt het principe gehanteerd van vol is vol.
 • Als een cursus niet doorgaat, krijg je daarvan zo snel mogelijk voor aanvang van de cursus bericht.
 • C. Delft doet zijn best om iedereen die zich inschrijft, te plaatsen. Wanneer een cursus niet door gaat omdat er te weinig mensen ingeschreven hebben, krijg je dan ook zo mogelijk een alternatief aangeboden. K.C. Delft neemt daartoe in dat geval contact met je op. Mocht je niet akkoord gaan met de als alternatief aangeboden cursus, dan vindt restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Annuleren van of stoppen met de cursus
 • Bij annulering van een cursus of sport door de cursist wordt het inschrijfgeld geretourneerd mits de annulering plaatsvindt uiterlijk twee weken voor aanvang van de lessen. Er wordt wel € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering na aanvang van de cursus of sport wordt in principe geen restitutie van inschrijfgeld meer verleend.
 • Als door overmacht niet deelgenomen kan worden aan de cursus of sport, neem dan contact op met het cursussecretariaat. Per geval zal dan bekeken worden of restitutie van het inschrijfgeld kan plaatsvinden.
 • Inschrijvingen voor een cursus of sport worden alleen in behandeling genomen als aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.
 • Inschrijvingen voor een cursus of sport waarvoor bij de inschrijving in de webshop een inschrijvingscode wordt gevraagd, worden alleen in behandeling genomen als de cursist voor de betreffende cursus of sport een inschrijfcode heeft ontvangen.
 • Inschrijvingen via de optie Cursussecretariaat in de webshop worden alleen in behandeling genomen als het cursussecretariaat of de webshop daarvoor vooraf toestemming heeft verleend en een inschrijfcode heeft verstrekt.
 • Wanneer een inschrijving niet in behandeling wordt genomen, dan wordt het inschrijfgeld geretourneerd met inhouding van € 5,00 administratiekosten.

Vakanties, feestdagen, uitvallen van lessen

 • Tijdens vakanties wordt in principe doorgetraind. Op feestdagen gaan lessen in principe niet door. Een en ander is in overleg met de instructeur.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat een les uitvalt door uiterst slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden. Het wel of niet inhalen van deze les is een beslissing van de instructeur en zal mede afhangen van de mogelijkheden van de club, de instructeur en de mede-cursisten om op een ander dan het normale lestijdstip samen te komen en van de nabijheid van een examendatum.

Lidmaatschap

 • Voor de meeste cursussen is het lidmaatschap verplicht.
 • Je kunt je voor het lidmaatschap aanmelden in onze webshop.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap in de eerste helft van een kalenderjaar is het volledige lidmaatschapsgeld over het gehele jaar verschuldigd.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap in de tweede helft van een kalenderjaar wordt de helft van het lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.
 • Geef wijzigingen van persoonlijke gegevens zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail door aan de Ledenadministratie van de K.C. Delft.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar gebeuren, anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail) worden opgezegd bij de Ledenadministratie.
 • Voor vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij de Ledenadministratie.

   

  Meer informatie

  • Voor meer informatie over de inhoud van de cursussen, kun je contact opnemen met het  Cursussecretariaat.

  Privacybeleid

  • Het privacybeleid van KC Delft vind je hier.